Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Położnictwo pomostowe, stacjonarne, pierwszego stopnia, ścieżka A

Szczegóły
Kod III-S1-POL-A
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Położnictwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
 • dokumenty na 1 stopień - studia ogólne
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studia pomostowe położnictwo

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w roku akademickim 2021/2022 oferuje studia pomostowe na kierunku: położnictwo I stopnia.

Informacje ogólne: O przyjęcie na kierunek Położnictwo pomostowe mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły 2,5 letnią szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie położnej.

Rodzaj studiów: wyższe zawodowe

Profil studiów: praktyczny

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania: dwa semestry

Forma studiów: stacjonarne w systemie weekendowym. Część zajęć o charakterze wykładowym mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. platformy zoom.

Praktyki zawodowe

Czas trwania oraz rodzaj praktyki zawodowej ustala się indywidualnie dla każdego studenta po analizie przebiegu pracy zawodowej

Możliwości dalszego kształcenia: studia drugiego stopnia, kształcenie podyplomowe.

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów oraz pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego praktycznego, złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Osoby zainteresowane proszone są o jak najszybszy kontakt z

Działem Rekrutacji EUH-E:

telefonicznie: numery 552393810; 512543321

mailowo: rekrutacja@euh-e.edu.pl

 

 

STUDIA POMOSTOWE

POŁOŻNICTWO

dokumenty wymagane w dniu zapisu na studia:

 • świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą kraju przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (zalegalizowane i opatrzone apostille),
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu),
 • 1 aktualna fotografia formatu 35x45mm zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku,
 • Kserokopia dyplomu pielęgniarza/pielęgniarki/położnej (oryginał do wglądu),
 • Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (do ewentualnego zwolnienia z praktyk zawodowych),
 • Dokumenty z zakładów pracy poświadczające dotychczasowy przebieg pracy zawodowej (do ewentualnego zwolnienia z praktyk zawodowych),
 • Kserokopie: zaświadczeń ukończonych kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji (oryginały do wglądu),
 • Kserokopia aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarza/pielęgniarki (oryginał do wglądu) – dotyczy osób posiadających w/w dokument,
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o miejscu zamieszkania,
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej
 • badania: WZW, RRG klatki piersiowej (ważne 6 lat), kał na nosicielstwo (w książeczce sanepidowskiej), zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.