Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pielęgniarstwo pomostowe, stacjonarne, pierwszego stopnia, ścieżka B

Szczegóły
Kod III-S1-PIE-B
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Pielęgniarstwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
 • dokumenty na 1 stopień - studia ogólne
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studia pomostowe pielęgniarstwo

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu oferuje w roku akademickim 2021/2022 studia pomostowe na kierunku: pielęgniarstwo I stopnia.

Informacje ogólne:

Rodzaj studiów: wyższe zawodowe

Profil studiów: praktyczny

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania: zależny od ścieżki edukacyjnej (Studia są prowadzone zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r.).

Forma studiów: stacjonarne w systemie weekendowym

Możliwości dalszego kształcenia: studia drugiego stopnia, kształcenie podyplomowe.

Czas kształcenia na studiach wynosi:

 • dla ścieżki A - 2 semestry (absolwenci pięcioletnich liceów medycznych),
 • dla ścieżki B - 2 semestry (absolwenci dwuletnich medycznych szkół zawodowych)
 • dla ścieżki C - 2 semestry (absolwenci dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych)

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów oraz pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego praktycznego, złożenie pracy i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Osoby zainteresowane proszone są o jak najszybszy kontakt z Działem Rekrutacji EUH-E:

telefonicznie: numery 552393810; 512543321

mailowo: rekrutacja@euh-e.edu.pl

 

STUDIA POMOSTOWE

PIELĘGNIARSTWO

dokumenty wymagane w dniu zapisu na studia:

 • świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą kraju przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego (zalegalizowane i opatrzone apostille),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w przypadku nowej matury,
 • 1 aktualna fotografia formatu 35x45mm zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku,
 • Kserokopia dyplomu pielęgniarza/pielęgniarki/położnej (oryginał do wglądu),
 • Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (do ewentualnego zwolnienia z praktyk zawodowych),
 • Dokumenty z zakładów pracy poświadczające dotychczasowy przebieg pracy zawodowej (do ewentualnego zwolnienia z praktyk zawodowych),
 • Kserokopie: zaświadczeń ukończonych kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji (oryginały do wglądu),
 • Kserokopia aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarza/pielęgniarki (oryginał do wglądu) – dotyczy osób posiadających w/w dokument,
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o miejscu zamieszkania,
 • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej
 • badania: WZW, RRG klatki piersiowej (ważne 6 lat), kał na nosicielstwo (w książeczce sanepidowskiej), zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.