Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny

Szczegóły
Kod III-N1-ZRZ
Jednostka organizacyjna Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Administracja, Zarządzanie, Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 6 semestrów
Wymagany dokument
  • dokumenty na 1 stopień - studia ogólne
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Kierunek Zarządzanie jest popularnym uniwersalnym kierunkiem studiów łączącym ze sobą wiele dziedzin. Głównym celem jest przygotowanie młodych ludzi do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach rządowych, jednostkach administracji państwowej, a przede wszystkim do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Na kierunku Zarządzanie odnajdzie się każdy kto ma podejście do ludzi i będzie potrafił odpowiednio nimi pokierować. W końcu mowa tu o kierowaniu zespołem, a zatem osoba pretendująca do roli kierownika musi lubić pracę z ludźmi, być otwarta oraz przede wszystkim komunikatywna. Zarządzanie to kierunek dla osób samodzielnych, ambitnych, zorganizowanych i z chęciami do dalszego rozwoju zawodowego.


Zaplanowanie ścieżki kariery i świadome podejmowanie wyborów dotyczących kształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych pozwala na budowanie swojej pozycji na rynku pracy już podczas studiów. Zarządzanie to też bardzo obszerny kierunek – studia na nim obejmują ekonomię, finanse i rachunkowość, marketing, logistykę, jak również informatykę z jej nowoczesnymi narzędziami czy komunikację. Studenci przez trzy lata (studia licencjackie) zdobywają i kształtują twarde oraz miękkie kompetencje społeczne m.in. umiejętność pracy w zespole, zarządzania nim, konstruowanie i wdrażanie strategii marketingowych, przywództwo, wystąpienia publiczne, motywowanie, rozwój przedsiębiorstwa oraz optymalizacja procesów i kosztów.


Wiedza teoretyczna wykorzystywana jest podczas ćwiczeń i różnego rodzaju zajęć praktycznych. Studenci analizują rzeczywiste przypadki, co pozwala im nabywać praktyczne umiejętności niezbędne na rynku pracy, np. zarządzanie projektami, zarządzanie jakością czy zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Zajęcia te kształcą również umiejętności efektywnej pracy i komunikacji w zespołach. Nasza kadra to doświadczeni praktycy rynku, którzy potrafią przekazać najbardziej aktualne zagadnienia, opowiedzieć o trendach, przedstawić problemy, z którymi się trzeba mierzyć w pracy.


Kwalifikacje oraz efekty uczenia się zdobyte podczas studiów I stopnia pozwalają kontynuować naukę na studiach II stopnia, studiach podyplomowych oraz rozwijać dalsze kompetencje na wybranych specjalnościach studiów magisterskich.

Elbląską Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna to szkoła wyższa w której stawiamy przede wszystkim na kształcenie praktyczne i nowoczesne.

Zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość odbywają się na platformach MOODLE i ZOOM.

W ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość student może uzyskać do 50% punktów ECTS, przekładając to na godziny zajęć w EUH-E maksymalnie do 30% godzin zajęć.

W semestrze zimowym 2021/22 wszystkie zajęcia odbywać się będą stacjonarnie.


Zarządzanie procesami logistycznymi


Wybór grupy zajęć umożliwia wyposażenia studenta w merytoryczną i praktyczną wiedzą z zakresu zarządzania procesami transportowo - spedycyjno - logistycznymi (TSL). Studenci wybierający ten zakres, zdobywają wiedzę ekonomiczną z zakresu problematyki funkcjonowania rynku TSL. Poznają zagadnienia organizacyjne oraz prawne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw TSL w skali krajowej, jak też w skali międzynarodowej. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).


Zdobyta wiedza ogólna i specjalistyczna z zakresu zarządzania procesami logistycznymi stanowi dobre podstawy do sprawnego wywiązywania się z zadań operacyjnych i analitycznych w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, logistycznych a także we właściwych strukturach administracji publicznej i instytucjach non – profit. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku zarządzanie i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz innych form kształcenia w tym studiów podyplomowych.


Zarządzanie zasobami ludzkimi


O sukcesie firmy decydują przede wszystkim ludzie. Zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z najtrudniejszych aspektów zarządzania w przedsiębiorstwie, dlatego potrzeba dużego zrozumienia i umiejętności interpersonalnych, żeby stać się dobrym specjalistą w tej dziedzinie.


Wybór grupy zajęć w powyższym zakresie umożliwia studentowi poznanie technik wywierania wpływu, rozwiązywania konfliktów, pozyskiwanie nowych pracowników w organizacji i kształtowania liderów. Student realizując kształcenie w tym zakresie zdobędzie umiejętności myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, rozmawiania z pracownikami, motywowania pracowników i siebie samego. Wiedza i umiejętności praktyczne jakie student zdobędzie sprawią, że stanie się On dobrze przygotowanym specjalistą i z pewnością będzie konkurencyjnym na rynku pracy.


Nabyte w cyklu kształcenia umiejętności i wiedza dotyczą m.in.: projektowania systemów doboru kadr, systemów rozwoju pracowników, systemów wynagradzania, systemów oceny, projektowania strategii personalnej przedsiębiorstwa, realizowania funkcji doradczej i nadzoru funkcjonalnego dla kadry kierowniczej z zakresu ZZL, realizowania funkcji kierowniczych w obszarze ZZL, monitoringu rynku pracy i poszukiwania nowych pracowników, budowania i utrzymywania dobrych relacji wewnątrz organizacji, sprawnego wykorzystywania technik negocjacyjnych oraz metod wywierania wpływu, skutecznego komunikowania się, zarządzania motywacją pracowników, profesjonalnego doradztwa w zakresie ZZL. Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi przygotowują do pełnienia roli dyrektora działu personalnego, menadżera lub specjalisty/konsultanta w doradztwie zawodowym albo trenera szkoleń w różnych branżach. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku zarządzanie i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz innych form kształcenia w tym studiów podyplomowych.

 


Zarządzanie finansami i podstawy rachunkowości


Wybór grupy zajęć w tym zakresie zapewnia przygotowanie profesjonalnych kadr do zarządzania finansami i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach oraz organizacjach publicznych. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiów pozwolą na sprawne ocenianie i rozwiązywanie problemów finansowych oraz znajomość specyfiki i procedur rachunkowości poszczególnych typów jednostek gospodarczych.

Student zdobędzie kompetencje również w zakresie umiejętności planowania i raportowania finansowego w przedsiębiorstwie oraz oceny kondycji finansowej firmy, dokonania wyceny jej wartości i rozumienia sprawozdań finansowych, a także pozna nowoczesne techniki pracy na danych księgowych i finansowych oraz tajniki analizy finansowej wraz z elementami zarządczymi pod okiem praktyków i cenionych specjalistów.


Program studiów obejmuje wybrane treści kształcenia: finanse, zarządzanie ryzykiem finansowym rachunkowość finansową, finanse przedsiębiorstw, strategie finansowe przedsiębiorstw, organizację księgowości w firmie, prawne regulacje księgowości, kontrolę finansową.

W ramach studiów realizowane są przedmioty kształcenia ogólnego, m.in. marketing, badania marketingowe, prawo gospodarcze, ekonomia, zarządzanie jakością, zarządzanie procesami logistycznymi.

 

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku zarządzanie i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz innych form kształcenia w tym studiów podyplomowych.