Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika, niestacjonarne, pierwszego stopnia,profil praktyczny

Szczegóły
Kod III-N1-PED
Jednostka organizacyjna Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Pedagogika, Psychologia
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 6 semestrów
Wymagany dokument
  • dokumenty na 1 stopień - studia ogólne
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Pedagogika

Pedagogika to naukowa dyscyplina obejmująca przedmiotem swoich badań i praktyk wychowanie, kształcenie i rozwój człowieka we wszystkich fazach jego życia. Jej przedmiot badań jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk tycznej działalności pedagogicznej. Pedagogika jako nauka łączy perspektywę koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz tą dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych, wychowawczych resocjalizacyjnych i terapeutycznych, ich funkcji, znaczenia i roli w rozwoju człowieka, grup i społeczeństw.


Studia na kierunku Pedagogika prowadzone w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego, regionalnego oraz ogólnopolskiego rynku pracy. Jest ono podyktowane zmieniającą się rzeczywistością społeczną, kulturową i gospodarczą, powodującą znaczące przeobrażenia w funkcjonowaniu współczesnego człowieka. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim dzieci i młodzież ale także osoby starsze. To właśnie te grupy społeczne z racji jawiących się potrzeb wymagają nierzadko specjalistycznego wsparcia i pomocy profesjonalistów wyposażonych specjalistyczną i aktualną wiedzie, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Dlatego misją, która przyświeca prowadzonym studiom na kierunku pedagogika jest przygotowanie specjalistów w ściśle określonych zakresach, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami popartymi doświadczeniami praktycznymi będą wypełniać misję, jaka przyświeca pedagogom.


Kierunek pedagogika dysponuje studiami I stopnia (licencjackimi) oraz II stopnia (magisterskimi). Studenci w trakcie trwania nauki mają możliwość wyboru ścieżki zawodowej poprzez wybór grup zajęć w poszczególnych zakresach przygotowujących do przyszłej pracy na różnych stanowiskach w poszczególnych instytucjach związanych z szeroką rozumianą edukacją, opieką, wychowaniem, resocjalizacją czy terapią. Programy studiów zostały tak skonstruowane aby przyszli absolwenci byli nie tylko wyposażeni w wymaganą do pełnienia poszczególnych funkcji wiedzę, umiejętności i kompetencje, ale także aby posiadali kwalifikacje wypełniające wszelkie wymagania formalne oraz prawne, które przewiduje ustawodawca.

 

Zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość odbywają się na platformach MOODLE i ZOOM.

W ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość student może uzyskać do 50% punktów ECTS, przekładając to na godziny zajęć w EUH-E maksymalnie do 30% godzin zajęć.

 

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z opieką nad małym dzieckiem

Wybór tej grupy zajęć w tym zakresie zapewnia przygotowanie do pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy między innymi w placówkach opiekuńczych oraz opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorządy, organizacje pozarządowe lub podmioty prywatne, na stanowiskach związanych z opieką dzienną nad dzieckiem (np. w świetlicach środowiskowych, klubikach dla małych dzieci i innych). Studenci w toku studiów zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do rozumienia procesu rozwoju, opieki i wychowania małego dziecka a także młodzieży oraz podstawy wiedzy prawno-ekonomicznej potrzebnej w sytuacjach zagrożeni ich zdrowia lub życia. Studenci nabędą kompetencje pedagogiczne uprawniające do podjęcia zadań wypełniających wymagania do pracy w zawodzie opiekunki/na dziecięcej.

Wybrane przedmioty w zakresie Pedagogika opiekuńcza i wychowawcza z opieką nad małym dzieckiem:

Pedagogika zabawy

Wychowanie przez sztukę i wprowadzenie w kulturę

Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna z podstawami medycyny ratunkowej

Rozwój i dobrostan psychiczny dziecka

Emisja głosu

Stymulowanie rozwoju  dziecka


Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie opieki nad małym dzieckiem (opieka żłobkowa, kluby i ogniska dziecięce, kąciki dziecięce w centrach handlowych, organizator imprez okolicznościowych dla dzieci, centra wsparcia rodziny itp. Posiadane umiejętności i kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie go w placówkach pomocy społecznej jako asystent rodziny. Ma uprawnienia do pracy w placówkach wsparcia dziennego, może być również organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się opieką całkowitą, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub w ośrodkach adopcyjnych. Absolwent nabędzie także umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad małym dzieckiem.

 

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychopedagogiki

Grupa zajęć w tym zakresie zapewnia przygotowanie do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym zarówno w instytucjach zamkniętych jak i środowisku otwartym. Studenci w trakcie toku kształcenia uzyskają wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu teorii dewiacji społecznych, prawnych, organizacyjnych i społeczno-kulturowych podstaw pracy resocjalizacyjnej, umiejętność diagnozowania różnorodnych form nieprzystosowania społecznego oraz projektowania i realizacji wieloaspektowych oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Realizowany proces kształcenia w tym zakresie pozwala także zdobyć szeroko rozumiane kompetencje pedagogiczne, jak również psychologiczne, mające zastosowanie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kształtuje wieloaspektowe ujmowanie sytuacji wychowawczych i resocjalizacyjnych, jak również psychospołecznych uwarunkowań relacji interpersonalnych

Wybrane przedmioty w zakresie Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychopedagogiki

Readaptacja społeczna  i opieka pospenitencjarna z elementami pracy socjalnej

Diagnostyka resocjalizacyjna

Podstawy kryminologii i wiktymologii

Psychologia niedostosowania społecznego

Elementy psychopatologii

Absolwenci po ukończeniu studiów I stopnia przygotowani będą do pracy między innymi w charakterze wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, do pracy w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w strukturach pomocy społecznej jako koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, jako pedagodzy ulicy i pedagodzy rodzinni oraz w policji i zakładach karnych. Absolwent Uzyskuje tytuł licencjata na kierunku pedagogika i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

 

Pedagogika opiekuńcza i wychowawcza z elementami psychopedagogiki

Wybór grupy zajęć w tym zakresie zapewnia przygotowanie do pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy między innymi w placówkach opiekuńczych oraz opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorządy, organizacje pozarządowe lub podmioty prywatne, na stanowiskach związanych z opieką dzienną nad dzieckiem. Studenci w toku studiów zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające rozumienie i realizację działań związanych z opieką i wychowanie ukierunkowanych na rozwój dzieci i młodzieży. Realizowany w tym zakresie proces kształcenia umożliwia również poszerzenie szeroko rozumianych kompetencji pedagogicznych o znajomość psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych i psychospołecznych, umiejętności analizowania i podejmowania właściwych działań w kontekście funkcjonowanie psychospołecznego dzieci i młodzieży.

Wybrane przedmioty w zakresie Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami psychopedagogiki:

Elementy psychopatologii

Programy profilaktyczne i terapeutyczne w pracy opiekuńczej i wychowawczej

Psychologia uczenia się

Współpraca z rodziną i środowiskiem wychowawczym

Warsztat umiejętności wychowawczych

Emisja głosu

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz dziećmi młodzieżą wymagających wsparcia pedagogicznego. Posiadane umiejętności i kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie go w placówkach pomocy społecznej jako asystent rodziny. Absolwent posiada uprawnienia do pracy w placówkach wsparcia dziennego, może być również organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, pracować w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się opieką całkowitą oraz innych instytucjach zajmujących się wsparciem pedagogicznym dzieci i młodzieży.