Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny

Szczegóły
Kod III-N1-BW
Jednostka organizacyjna Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Administracja, Zarządzanie, Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Kierunek studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 6 semestrów
Wymagany dokument
  • dokumenty na 1 stopień - studia ogólne
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Dzięki tym studiom powstanie kadra świetnie wyszkolonych pracowników sektora bezpieczeństwa wewnętrznego. EUH-E udało się skompletować zespół bardzo dobrej kadry naukowej, którą dopełniają specjaliści i praktycy pracujący w służbach mundurowych jak i w administracji publicznej. Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne bez wątpienia daje perspektywy na przyszłość, a eksperci z tego zakresu są poszukiwani na rynku pracy. Absolwent kierunki bezpieczeństwo wewnętrzne potrafią rozwiązywać problemy zawodowe, posiadają umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, potrafią planować własne uczenie się przez całe życie.


Aktualny program studiów zapewnia zdobycie podstawowej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych w dziedzinie nauk społecznych z ukierunkowaniem na dyscyplinę nauki o bezpieczeństwie z odniesieniem do zajęć prezentujących inne dyscypliny, co jest niezbędnym warunkiem kompletnego i holistycznego kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i uwarunkowane jest oczekiwaniami pracodawców, studentów i absolwentów.

 

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym (zaocznym). Okres trwania: 6 semestrów.


Zakres obejmuje m.in. następujące treści: zwalczanie przestępczości, kryminologia i kryminalistyka, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, ochrona osób, mienia, obiektów i przestrzeni, prawo karne, teoria, polityka i strategia bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo publiczne. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego w tym również eksperci reprezentujący różne inspekcje i służby, takie jak wojsko, policja oraz sztaby zarządzania kryzysowego i inne.


Absolwent uzyskuje tytuł licencjata kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

Zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość odbywają się na platformach MOODLE i ZOOM.

W ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość student może uzyskać do 50% punktów ECTS, przekładając to na godziny zajęć w EUH-E maksymalnie do 30% godzin zajęć.

 

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne


Cel studiów. Wybierając grupę zajęć zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne, student zdobywa niezbędną wiedzę ogólną w zakresie funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną odnoszącą się do zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa oraz ochrony obywateli w stanach zagrożeń. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się problematyką bezpieczeństwa cywilnego w tym również eksperci reprezentujący policję, straż graniczną oraz służby i inspekcje odpowiedzialne za podejmowanie czynności przy zarządzaniu kryzysowym.


Wybrane przedmioty: ochrona przeciwpowodziowa, zarządzanie strategiczne, bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych.


Sylwetka absolwenta: absolwent tej grupy zajęć będzie przygotowany w szczególności do wykonywania zadań administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, organizacji działań ratowniczych i organizacyjno-logistycznych. Studia zapewniają: opanowanie podstawowych zasad i procedur, podejmowanych w razie zagrożeń i katastrof; znajomość psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowej i technik negocjacji umożliwią skuteczną komunikację w trakcie działań podejmowanych przed zaistnieniem kryzysu i po jego wystąpieniu. Student nabędzie praktyczne umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa. Zdobędzie również wiedzę na temat systemu obiegu informacji w organizacji, sposobów i narzędzi komunikacji wewnątrz organizacji i na zewnątrz. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.


Przykładowe miejsce zatrudnienia: w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (jak np. Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Celno-Skarbowa), w zespołach ds. reagowania kryzysowego oraz w organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe (np. Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego). Studia przygotowują również kadrę do pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się sprawami z zakresu bezpieczeństwa – m.in. bezpieczeństwem ekologicznym, socjalnym, zapobieganiem przestępczości.


Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa

Cel studiów. Student wybierający tą grupę zajęć zdobywa niezbędną wiedzę ogólną w zakresie funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną odnoszącą się do zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, kryminologii i kryminalistyki, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa oraz ochrony obywateli w stanach zagrożeń. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego w tym również eksperci reprezentujący Policję, Straż Graniczną, służby specjalne oraz inne organizacje i inspekcje. Absolwent potrafi odpowiedzialnie pełnić role zawodowe, kultywować i upowszechniać w życiu społecznym i zawodowym wzory właściwego postępowania, uczestniczyć w promowaniu kultury projakościowej i etyki zawodowej. Posiada także umiejętność interpretowania oraz analizowania zjawisk i procesów społecznych, przy wykorzystaniu dorobku socjologii i psychologii społecznej, umiejętność analizowania zjawisk bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i obronnością w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, z uwzględnieniem aparatu pojęciowego nauk o bezpieczeństwie.


Wybrane przedmioty: policja i służby specjalne, dowodzenie, procedura karna, negocjacje i mediacje, współpraca transgraniczna organów ścigania.


Sylwetka absolwenta. Absolwent tej grupy zajęć będzie przygotowany w szczególności do wykonywania zadań typowych dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ład publiczny, zwłaszcza: policji, służby celnej i penitencjarnej. Student poznana i zrozumie zewnętrzne i wewnętrzne warunki funkcjonowania organizacji i podmiotów odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne, z którymi ta organizacja współpracuje. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.


Przykładowe miejsce zatrudnienia: Wojsko Polskie, Policja i Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, służby specjalne, Służba Celno-Skarbowa, Służba Więzienna, Służba Leśna, Straż Miejska, Straż Marszałkowska, Formacja Obrony Cywilnej Kraju, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

 

 

Bezpieczeństwo teleinformatyczne – NOWOŚĆ !!!

 

Cel studiów. Grupa zajęć bezpieczeństwo teleinformatyczne daje możliwość zdobycia wiedzy ogólnej na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz usystematyzowania wiedzy specjalistycznej z zakresu zagrożeń oraz metod ochrony systemów teleinformatycznych, współczesnych zagrożeń cyfrowych, aspektów prawnych cyberbezpieczeństwa, aspektów ochrony danych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa sieciowego. Nauczą się samodzielnego lub zespołowego planowania, organizowania i kontrolowania poziomu bezpieczeństwa informacji na potrzeby różnorodnych organizacji.

 

Przykładowe przedmioty: Zarządzanie jakością ISO/IEC, Bezpieczeństwo teleinformatyczne, Zwalczanie cyberprzestępczości z elementami informatyki śledczej, Krajowy system cyberbezpieczeństwa, Organizacja polityki bezpieczeństwa informacyjnego, Organizacja ochrony i bezpieczeństwa publicznego.

 

Sylwetka absolwenta. Absolwent tej grupy, posiada wiedzę związaną z aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Potrafi komunikować się w sytuacjach kryzysowych, negocjować i ochraniać dane. Ponadto będzie potrafił rozwiązywać praktyczne problemy z wykorzystaniem wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Posiadać będzie umiejętność oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami cyfrowymi a także nabędzie umiejętności dostosowania działań związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym do istniejących wymagań prawnych, w tym związanych z ochroną danych osobowych oraz rozumienia ról i obowiązków kluczowych podmiotów związanych z systemem bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

 

Przykładowe miejsce zatrudnienia:  podmioty gospodarcze zapewniające bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, instytucje publiczne, administracja publiczna: rządowa i samorządowa, organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, podmioty gospodarcze wykorzystujące systemy teleinformatyczne do prowadzenia swej działalności.