Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja, niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny

Szczegóły
Kod III-N1-ADM
Jednostka organizacyjna Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Administracja, Zarządzanie, Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Kierunek studiów Administracja
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 6 semestrów
Wymagany dokument
  • dokumenty na 1 stopień - studia ogólne
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Kluczowym celem kształcenia na kierunku administracja I stopnia jest przygotowanie studenta do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych związanych m.in. z zadaniami publicznymi, realizowanymi przede wszystkim na różnych poziomach administracji rządowej, samorządowej bądź prywatnej, sprawnego posługiwania się metodami i narzędziami wykorzystywanymi w naukach prawnych, w zaawansowanym stopniu wykorzystywania wiedzy w zastosowaniach praktycznych, formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów funkcjonowania administracji oraz realizacji zadań zawodowych w warunkach nie w pełni przewidywalnych, właściwego doboru źródeł i informacji, wykorzystywania w działaniach zawodowych specjalistycznych technologii (także w komunikacji z otoczeniem), sprawnego współdziałania z innymi uczestnikami organizacji i całego systemu bezpieczeństwa w ramach prac zespołowych o charakterze interdyscyplinarnym, krytycznej oceny posiadanej wiedzy i systematycznego jej uzupełniania, wypełniania zobowiązań społecznych. Celem kształcenia jest też przygotowanie studenta do przedsiębiorczego myślenia i działania w złożonych uwarunkowaniach ekonomicznych, prawnych i społecznych.

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku administracja wykazuje się w zaawansowanym stopniu wiedzą z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych oraz podstawową wiedzą ekonomiczną, tworzącą podbudowę dla rozumienia struktur, instytucji, zjawisk i procesów społecznych oraz istoty i znaczenia różnych gałęzi prawnych, jak również znajomością problematyki politologicznej i prawnej w zakresie podziału władzy w państwie, instytucji i źródeł prawa w UE, struktury i ustroju państwa oraz zadań i zasad funkcjonowania organów państwa, a także jednostek administracji publicznej w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania administracji państwowej. Posiada także umiejętność interpretowania oraz analizowania zjawisk i procesów społecznych, przy wykorzystaniu dorobku socjologii i psychologii społecznej, umiejętność analizowania zjawisk bezpośrednio związanych z pracą urzędniczą w różnych rodzajach administracji: służbie cywilnej, administracji rządowej i samorządowej oraz administracji gospodarczej, w instytucjach publicznych i pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także organizacjach i instytucjach specjalizujących się we współpracy z partnerami w krajach UE. Ma świadomość profesjonalnych i społecznych zadań absolwenta studiów z dziedziny nauk społecznych, z uwzględnieniem zasad aksjologicznych i etyki pracy w służbie cywilnej oraz reguł komunikacji społecznej. Absolwent potrafi odpowiedzialnie pełnić role zawodowe, kultywować i upowszechniać w życiu społecznym i zawodowym wzory właściwego postępowania, uczestniczyć w promowaniu kultury projakościowej i etyki zawodowej. Cechuje go wrażliwość społeczna, odpowiedzialność za dziedzictwo kulturowe, chęć zaangażowania się w działania na rzecz dobra publicznego w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych i interes publiczny.

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym (zaocznym). Okres trwania: 6 semestrów.


Zakres obejmuje m.in. następujące treści: podstawy zarządzania, mikro i makroenomię, konstytucyjny system organów państwowych, postępowanie administracyjne, publiczne prawo gospodarcze, prawo administracyjne, prawo cywilne z umowami w administracji oraz finanse publiczne. Zajęcia prowadzą zarówno doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak również specjaliści zajmujący się problematyką administracji publicznej, zarządzaniem i bezpieczeństwem wewnętrznym w tym eksperci reprezentujący różne jednostki sektora finansów publicznych, takie jak sądy, wojsko, policja, urzędy samorządu terytorialnego.


Uprawnienia. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

Zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość odbywają się na platformach MOODLE i ZOOM.

W ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość student może uzyskać do 50% punktów ECTS, przekładając to na godziny zajęć w EUH-E maksymalnie do 30% godzin zajęć.

 

 

Administracja publiczna

 

Cel studiów. Wybierając grupę zajęć administracja publiczna, student opanuje podstawowe elementy wiedzy o funkcjonowaniu administracji publicznej, pozna regulacje prawne dotyczące różnych form działania administracji, nabędzie umiejętności sprawnego wykorzystania wiadomości teoretycznych w praktyce. Absolwenci będą przygotowani teoretycznie i praktycznie do zawodu urzędnika - wszechstronnie wykształconego, znającego europejskie standardy pracy i nowoczesne systemy zarządzania.


Wybrane przedmioty: legislacja administracyjna, zamówienia publiczne, zarządzanie transportem miejskim, partnerstwo publiczno-prywatne, zarządzanie strategiczne i marketing usług publicznych


Sylwetka absolwenta. Absolwent tej grupy zajęć zdobędzie podstawową wiedzę w zakresie zarządzania, organizowania i funkcjonowania administracji publicznej, zarówno samorządowej jak i rządowej. Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową funkcjonowania administracji publicznej. Absolwent nabędzie umiejętności i kompetencje praktycznego zastosowaniu wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem administracja i zajęciami z grupy administracja publiczna.


Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.


Przykładowe miejsce zatrudnienia. Administracja rządowa, struktury samorządowe, służby administracyjne podmiotów gospodarczych, instytucje pozarządowe, administracja specjalna, administracja prywatna, placówki kulturalne, organy partii politycznych, instytucje krajowe, organizacje i instytucje specjalizujące się we współpracy z partnerami w krajach UE.


Administracja samorządowa i finanse publiczne

Cel studiów. Tą grupę zajęć jest skierowana do studentów, którzy są zainteresowani m.in. wykorzystaniem instrumentów finansowych w podmiotach gospodarczych, instytucjach sektora finansów rządowych i samorządowych oraz w podmiotach zarządzających środkami pochodzącymi z funduszy UE. Celem tej grupy zajęć jest wykształcenie profesjonalnych kadr urzędniczych, zorientowanych na tworzenie nowoczesnej i sprawnej administracji publicznej i samorządowej.


Wybrane przedmioty. Finanse samorządu terytorialnego, polityka rolna UE, organizacja ochrony środowiska, postępowanie egzekucyjne w administracji, programy finansowane z funduszy UE.


Sylwetka absolwenta. Studenci realizujący proces kształcenia w zakresie administracja samorządowa i finanse publiczne są przygotowywani przede wszystkim do samodzielnej pracy w jednostkach samorządowych i innych zajmujących się finansami publicznymi. Absolwenci tej grupy mają świadomość zachodzących procesów finansowych, znają instrumenty finansowe, ich cechy, ryzyko i zastosowanie w szeroko rozumianym sektorze finansów publicznych.

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.


Przykładowe miejsce zatrudnienia. Jednostki terytorialne na każdym szczeblu organizacji samorządowej: urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, ośrodki świadczeń publicznych, urzędy skarbowe. Absolwent może podjąć równie obowiązki: pracownika Państwowej Inspekcji Pracy, pracownika Państwowej Inspekcji Handlowej, inspektora sanitarnego i weterynaryjnego, inspektora w dziale organizacji przetargów, referendarza w Ministerstwie lub Urzędzie Wojewódzkim.

 

Administracja bezpieczeństwa IT – NOWOŚĆ !!!

 

Cel studiów. Grupa zajęć do wyboru Administracja bezpieczeństwa IT daje możliwości poszerzenia wiedzy i kwalifikacji z zakresu prawa administracyjnego o zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym a także bezpieczeństwem informacji. Adresowana jest zarówno do osób już pracujących w administracji publicznej, jak również tych, które zamierzają ubiegać się o stanowisko funkcjonariusza publicznego, szczególnie do pracowników działów i komórek zajmujących się bezpieczeństwem informacji.

 

Wybrane przedmioty: Zarządzanie bezpieczeństwem IT, Krajowy system Cyberbezpieczeństwa, Organizacja polityki bezpieczeństwa informacyjnego, Prawne aspekty świadczenie usług drogą elektroniczną, Etyka w sferze publicznej i biznesie.

 

Sylwetka absolwenta. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności związane z odpowiedzialnością funkcjonariusza publicznego za bezpieczeństwo teleinformatyczne, polityką bezpieczeństwa informacji i administracją elektroniczną. Potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy związane z bezpieczeństwem informatycznym, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, z użyciem specjalistycznej terminologii z wybranego zakresu a także sprawnie posługiwać się dostępnymi środkami informacji i aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej.

 

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

 

Przykładowe miejsce zatrudnienia. Służby mundurowe, administracja rządowa i samorządowa

Administracja celno-skarbowa – NOWOŚĆ !!!

Cel studiów. Z uwagi na fakt członkostwa Polski w Unii Europejskiej grupa zajęć w zakresie administracji celno-skarbowej stwarza perspektywy zatrudnienia w różnych strukturach Krajowej Administracji Skarbowej w regionach przygranicznych, będących jednocześnie granicą obszaru unijnego oraz do podjęcia pracy w administracji publicznej. Wybór tej grupy zajęć daje studentowi możliwość zapoznania się nie tylko z problematyką prawa administracyjnego, lecz także umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji na stanowiskach średniego szczebla w administracji celno-skarbowej a także w jednostkach związanych z aparatem fiskalnym państwa, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w izbach celnych, urzędach celnych oraz pozostałych jednostkach zajmującymi się problematyką celną w obrocie unijnym i poza unijnym a także w administracji skarbowej i samorządowej, jak również na rzecz podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym


Wybrane przedmioty. Struktura i zadania administracji skarbowej, Podstawy prawa i postępowania podatkowego, Kontrola i egzekucja podatkowa, Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Współpraca międzynarodowa służb celno-skarbowych, Prawo celne, Kontrola celno-skarbowa


Sylwetka absolwenta. Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy zw. z prawem celnym i skarbowym oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych. Posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, z użyciem specjalistycznej terminologii. Posiada wiedzę i kwalifikacje związane z problematyką i specyfiką działań podejmowanych na określonym stanowisku w danej jednostce organizacyjnej Krajowej administracji skarbowej, stanowiącej element systemu administracji państwowej. Ponadto student zdobywa praktyczne umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem administracji skarbowej i celno-skarbowej. W celu prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych, wśród studentów kształtowana jest samodzielność i odpowiedzialność w zakresie powierzonych zadań oraz umiejętność zdobywania wiedzy na temat systemu obiegu informacji w organizacji, sposobów i narzędzi komunikacji wewnątrz organizacji i na zewnątrz

 

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia


Przykładowe miejsce zatrudnienia. Administracja celno-skarbowa, skarbowa oraz samorządowa, przede wszystkim izby skarbowe, urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, izby celne, urzędy celne oraz pozostałe jednostki uczestniczące w obrocie gospodarczym państwa.

 

Administracja ochrony zdrowia

Cel studiów. Wybierając grupę zajęć w zakresie administracji ochrony zdrowia student pozna pojęcia i definicje z zakresu prawa ochrony zdrowia oraz zrozumie rolę systemu ochrony zdrowia we współczesnym społeczeństwie. Student tej grupy zajęć będziesz efektywnie organizować pracę w ośrodku służby zdrowia, nauczy się także oceniać czy proponowane rozwiązania prawne znajdą zastosowanie w systemie ochrony zdrowia.


Zajęcia w tej grupie umożliwiają zdobycie kwalifikacji cenionych przez pracodawców sektora ochrony zdrowia realizujących opiekę zdrowotną, politykę zdrowotną, promocję zdrowia. Studia międzywydziałowe (administracja i nauki o zdrowiu).


Wybrane przedmioty: organizacja ochrony zdrowia, zachowania organizacyjne, finanse w ochronie zdrowia, prawo w ochronie zdrowia, promocja zdrowia, zdrowie publiczne


Sylwetka absolwenta. Po ukończeniu studiów, absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu praw pacjenta, statusu prawnego zakładów opieki zdrowotnej i placówek obrotu farmaceutycznego, ochrony danych medycznych i farmaceutycznych, odpowiedzialności personelu medycznego i farmaceutycznego, kontroli i nadzoru instytucjonalnego, samorządów zawodowych zawodów medycznych i farmaceutycznych, dopuszczania produktów leczniczych do obrotu, systemu ubezpieczeń zdrowotnych, problemów prywatyzacji służby zdrowia. Absolwent grupy zajęć z zakresu administracji ochrony zdrowia będzie cechował się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi z zakresu organizacji i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, jak również systemu ubezpieczeń społecznych oraz zasad finansowania świadczeń zdrowotnych.

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata na kierunku administracja i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej lub studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych i innych form kształcenia.

 


Przykładowe miejsce zatrudnienia. W administracji rządowej i samorządowej, instytucjach ubezpieczenia społecznego, Narodowym Funduszu Zdrowia, szpitalach, przychodniach, branży farmaceutycznej, inspekcji sanitarnej, organizacjach pozarządowych - związanych z problematyką zdrowia publicznego, w szczególności: zajmowania stanowisk merytorycznych w instytucjach ochrony zdrowia różnego szczebla, tworzenia programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, kierowania zespołami wykonującymi zadania w ramach zadań ochrony zdrowia, prowadzenia programów dotyczących prewencji i promocji zdrowia w szpitalach, przychodniach.