Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Położnictwo, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod III-S1-POL
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Położnictwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 6 semestrów
Wymagany dokument
 • dokumenty na 1 stopień - studia ogólne
Tura 1 (01.06.2023 00:00 – 30.09.2023 23:59)

Kierunek położnictwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej – nauki medycznej albo dyscypliny naukowej – nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.

 

Czas trwania

Student będzie zdobywał wiedzę i umiejętności w okresie 6 semestrów.
 
 

Zakres

Studia kształcą w zakresie przedmiotów podstawowych, które odnoszą się do ogólnej wiedzy medycznej z zakresu, między innymi: anatomii, fizjologii, embriologii, genetyki, badań fizykalnych, psychologii, socjologii czy pedagogiki. Jest to wiedza podstawowa, którą musi uzyskać każdy student położnictwa, tak by jego wykształcenie było jak najbardziej profesjonalne.

Położnictwo należy do tej grupy zawodów, w których bardzo ważne jest zaufanie wytworzone pomiędzy dwiema stronami. A rozległa wiedza, zaangażowanie oraz doświadczenie sprawiają, że poziom zaufania znacznie wzrasta.

Ponadto w ramach studiów na kierunku położnictwo student będzie zdobywał kierunkowe i wysoko specjalistyczne wykształcenie. W trakcie całego toku nauki zetknie się z przedmiotami takimi jak: podstawy opieki położniczej, techniki położnicze i prowadzenie porodu, a także podstawy opieki zdrowotnej.

Praca w tym zawodzie wymaga współcześnie wielu specjalistycznych umiejętności medycznych, ale od osób zajmujących się położnictwem oczekuje się także dużych pokładów empatii i zaangażowania, by wzbudzać jak największe zaufanie wśród pacjentek.

Położnictwo jest związane z tym działem medycyny, który zajmuje się – w najogólniejszym rozumieniu – fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Praca w tym zawodzie, jeżeli jest wykonywana z pasją, może przynosić bardzo dużo radości i satysfakcji.

 

Organizacja studiów

Studia odbywają się stacjonarnie w trybie weekendowym.
 
 
Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość /np. platformy MOODLE I ZOOM/ może być prowadzone w grupach zajęć A, B, C i D. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia, nie może być większa niż 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

Grupy zajęć:

A. Nauki podstawowe

B. Nauki społeczne i humanistyczne

C. Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej

D. Nauki w zakresie opieki specjalisycznej

 

Uprawnienia

Absolwent posiada ogólną wiedzę medyczną oraz szczegółową z zakresu położnictwa. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny: kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium. Posiada umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (w tym w lecznictwie zamkniętym) oraz w specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i kształcenia podyplomowego.

 

Rekrutacja krok po kroku

 1. Załóż konto w systemie IRK i uzupełnij swoje dane.
 2. Wybierz kierunek studiów na który aplikujesz.
 3. Wygeneruj, wydrukuj i podpisz podanie wraz z dokumentami zamieszczonymi w IRK (umowa wymagana jest w 2 egzemplarzach).
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej*.
 5. Skompletuj wszystkie dokumenty na wybrany kierunek.
 6. Po rekrutacji on-line niezbędne jest osobiste dostarczenie podpisanego kompletu dokumentów do Centrum Rekrutacji (pok. 110). Centrum czynne jest od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 - 16:00, z wyjątkiem środy wówczas centrum czynne jest w godz. 8:00 - 18:00.

 * Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł należy wpłacić na nr konta: 66 2030 0074 5385 0001 1290 4187, wpisując w tytule: nazwisko, imię, kierunek

 

Wykaz wymaganych dokumentów

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej *
 •  zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do studiowania na kierunku - pielęgniarstwo
 • potwierdzenie szczepienia przeciwko WZW typu B (wymagane 3 dawki szczepienia)
 • aktualny RTG klatki piersiowej (ważne 6 lat)
 • 3-krotne badanie kału - posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella (książeczka sanepidowska, ważne 10 lat)
 • świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub duplikat + kserokopia dokumentu)
 • 1 zdjęcie (spełniające wymagania jak do dowodu osobistego)
 • umowa o kształcenie – podpisane 2 egzemplarze - dokument do pobrania w IRK
 • harmonogram płatności/załącznik o opłatach - dokument do pobrania w IRK
 • klauzula informacyjna, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - dokument do pobrania w IRK
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy o naukę i regulaminami - dokument do pobrania w IRK

 

Koszty

Jednorazowa opłata/ w ratach (za semestr)

I rok 3800 zł/ 4050 zł

II rok 4000 zł/ 4250 zł

III rok 4200 zł/ 4450 zł