Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pielęgniarstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod III-S1-PIE
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Pielęgniarstwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 6 semestrów
Wymagany dokument
  • dokumenty na 1 stopień - studia ogólne
Tura 1 (01.06.2022 00:00 – 31.07.2022 10:20)

Pielęgniarstwo stacjonarskie I stopnia

 

Kierunek Pielęgniarstwo wykazuje interdyscyplinarny charakter powiązany głównie z takimi dziedzinami jak: nauki o zdrowiu, nauki medyczne oraz kierunkami studiów, które reprezentują wspomniane wyżej dziedziny. Wzajemne powiązanie dotyczy zarówno programu studiów jak i charakterystyki sylwetki absolwenta, który jest przygotowany do udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom wobec odbiorców świadczeń niezależnie od wieku i w różnym stanie zdrowia, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnymi umierającym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Proces kształcenia odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury pozwalającej na osiągnięcie efektów uczenia się, w skład której wchodzi w szczególności pracownia umiejętności pielęgniarskich.

Zajęcia praktyczne odbywają się warunkach symulowanych i w oparciu o infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia. Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w podmiotach wykonujących działalność leczniczą są prowadzone w szczególności w:

1) oddziałach internistycznych, geriatrycznych, chirurgicznych, pediatrycznych, neurologicznych, psychiatrycznych, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położniczych, ginekologicznych i noworodkowych;

2) gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej);

 3) hospicjach.

 

Licencjat pielęgniarstwa - Osoba posiadająca kwalifikacje wie i potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i wysokiego poziomu jakości opieki. Potrafi udzielać świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w zakresie promowania zdrowia, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym; komunikowania się z pacjentem i otoczeniem w środowisku pracy; organizowania pracy własnej, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia; przygotowania zapisu form recepturowych substancji leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej, z poszanowaniem i respektowaniem praw pacjenta. Posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości B2. Jest także uprawniony do kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i uzyskiwania specjalizacji zawodowych zgodnie zobowiązującymi w Polsce przepisami. Osoby posiadające opisywaną kwalifikację mają możliwość kontynuacji kształcenia i zdobycia kwalifikacji na poziomie mgr pielęgniarstwa.

 

Kształcenie w zakresie grup zajęć A, B, C i D może być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia, nie może być większa niż 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

Grupy zajęć:

A. Nauki podstawowe

B. Nauki społeczne i humanuistyczne

C. Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej

D. Nauki w zakresie opieki specjalisycznej

 

Zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość odbywają się na platformach MOODLE i ZOOM.