Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pielęgniarstwo pomostowe, stacjonarne, pierwszego stopnia, ścieżka A

Szczegóły
Kod III-S1-PIE-A
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Pielęgniarstwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
  • dokumenty na 1 stopień - studia ogólne
Tura 1 (01.06.2022 00:00 – 31.07.2022 10:20)

Studia pomostowe pielęgniarstwo, ścieżka A

 

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu oferuje w roku akademickim 2022/2023 studia pomostowe na kierunku: pielęgniarstwo I stopnia.

 

Informacje ogólne:

Rodzaj studiów: wyższe zawodowe

Profil studiów: praktyczny

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania: zależny od ścieżki edukacyjnej (Studia są prowadzone zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r.).

Forma studiów: stacjonarne w systemie weekendowym.

Możliwości dalszego kształceniastudia drugiego stopnia, kształcenie podyplomowe.

Czas kształcenia na studiach wynosi: dla ścieżki A - 2 semestry (absolwenci pięcioletnich liceów medycznych),

 

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów oraz pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego praktycznego, złożenie pracy i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Osoby zainteresowane proszone są o jak najszybszy kontakt z Działem Rekrutacji AMiSNS:

telefonicznie: numery 552393810; 512543321

mailowo: rekrutacja@amisns.edu.pl 

 

 dokumenty wymagane w dniu zapisu na studia:

 

·        Świadectwa dojrzałości (oryginał i kserokopia).

·        Świadectwo ukończenia szkoły medycznej (oryginał i kserokopia):

Ø 5 letniego liceum medycznego,

Ø 2,5 letniego studium medycznego.

·        Aktualna fotografia formatu 35x45mm zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

·        Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

·        Dyplom pielęgniarza/pielęgniarki/położnej (oryginał i kserokopia),

·        Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.

·        Kserokopia aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarza/pielęgniarki/położnej (oryginał do wglądu i kserokopia ).

·        Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

·        Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

 

Badania:

·        zaświadczenie o szczepieniu WZW,

·        RTG klatki piersiowej (ważne 6 lat),

·        kał na nosicielstwo (trzy krotne badanie kału z książeczki sanepidowskiej),

·        zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.