Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pielęgniarstwo, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod II-S2-PIE
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Pielęgniarstwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 4 semestry
Wymagany dokument
  • Dyplom Pierwszego stopnia do studiów magisterskich
Tura 1 (01.06.2022 00:00 – 31.07.2022 10:20)
 
Pielęgniarstwo II stopnia, stacjonarne
 
 
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Proces kształcenia odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury pozwalającej na osiągnięcie efektów uczenia się.
Część zajęć o charakterze wykładowym może odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. platformy zoom.
Kształcenie w zakresie grup zajęć A, B, C może być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia, nie może być większa niż 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.
A - nauki podstawowe,
B -nauki społeczne i humanistyczne,
C - nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej.

Praktyki zawodowe - odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia, w szczególności w oddziałach szpitalnych oraz gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)

Magister pielęgniarstwa - osoba posiadająca ww. kwalifikacje wie i potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Potrafi komunikować się w miejscu pracy, organizować pracę własną, nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Osoba ta przestrzega zasad etyki w relacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej; jest przygotowana do ordynowania leków i określonych wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wykazuje profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego. Posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości B2. Jest przygotowana do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym na stanowiskach administracyjnych, w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych; jest także przygotowana do prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa, kierowania i zarządzania zespołami pielęgniarek lub położnych, ustawicznego samokształcenia i rozwoju zawodowego.
 
Zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość odbywają się na platformach MOODLE i ZOOM.