Strona główna

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane także jako RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą przy ul. Lotniczej 2, 82-300 Elbląg.
 2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@euh-e.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia. Podstawą do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest zgoda kandydata, ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do rekrutacji na studia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa rekrutacja na studia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty nadzorujące i kontrolujące proces kształcenia oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, pracownicy i współpracownicy administratora wykonujący czynności konieczne do procesu rekrutacji. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 6. Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy Pani/Pana dane osobowe w przypadku nie przyjęcia na studia przechowywane będą przez 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, natomiast w przypadku przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu dokumentacji przebiegu studiów przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat .
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Dziękujemy za wybór naszej uczelni i chęć dołączenia do grona naszych Studentów.

 

 

Witamy na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej.

....................................................................................................................................................................................................................

Rejestracja  elektroniczna na studia I i II stopnia, jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe rozpoczyna się 1 czerwca 2020 r. i trwać będzie do inauguracji roku akademickiego 2020 / 2021.

ZASASY DOT. PROCESU REKRUTACJI:

 1. załóż konto w systemie IRK i uzupełnij swoje dane osobowe
 2. wybierz kierunek studiów, na który aplikujesz
 3. wygeneruj, wydrukuj i podpisz podanie - wejdź: moje konto -> moje kierunki studiów - wydruk podań
 4. wydrukuj i uzupełnij dokumenty rekrutacyjne odpowiednie dla wybranego przez Ciebie kierunku studiów (dostępne na stronie głównej IRK)
 5. dokonaj opłaty rekrutacyjnej  (dane do przelewu znajdują się poniżej)
 6. skompletuj wszystkie pozostałe dokumenty wymagane do rekrutacji na wybrany kierunek studiów


Kopertę należy opisać:

Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna
Centrum Rekrutacji
ul. Lotnicza 2
82 - 300 Elbląg

Centrum rekrutacji czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 - 16:00. Możliwy jest kontakt mailowy rekrutacja@euh-e.edu.pl oraz telefoniczny tel. 55 239 38 10 | tel. 55 239 39 55 | kom. 512 543 321.

Dokumenty można złozyć poprzez wysłanie pocztą tradycyjną-przesyłką kurierską, pozostawiając w głównym holu uczelni do godz. 18.30 lub osobiście w Centrum Rekrutacji pok. 110.

...................................................................................................................................................................................................................

Studia podyplomowe

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagania

Studia wyższe: honorowane są dyplomy ukończenia studiów I stopnia – licencjackich oraz inżynierskich, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia składają / przesyłają do biura rekrutacji następujące dokumenty:

 • podanie rekrutacyjne - wygenerowane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
 • klauzula informacyjna - pobierz plik
 • jedno zdjęcie (format legitymacyjny)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister).

 Płatności

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 120zł należy wpłacić na poniższy numer konta:

78 2030 0074 5385 0002 0570 5423 (w tytule przelewu obowiązkowo należy podać: nazwisko i imię oraz kierunek studiów) ksero dowodu wpłaty należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

...................................................................................................................................................................................................................

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI NA -  KIERUNEK P O Ł O Ż N I C T W O   I STOPNIA  STACJONARNE - SZCZEGÓŁY W OPISIE KIERUNKU

....................................................................................................................................................................................................................


Płatności

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85zł (studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie)

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na nr rachunku bankowego:

66 2030 0074 5385 0001 1290 4187 (nr konta wyłącznie do dokonania opłaty rekrutacyjnej)

BNP Paribas Bank Polska S.A.

ul. Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

W tytule wpłaty prosimy o podanie danych w następującej kolejności:

 • nazwisko
 • imię
 • kierunek studiów.

Absolwenci studiów I stopnia z bieżącego roku ukończenia studiów naszej uczelni są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 ....................................................................................................................................................................................................................

 Zasady naboru - O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja krok po kroku:
 • zapoznaj się z zasadmi naboru na wybrany kierunek studiów na stronie głównej systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
 • załóż konto w systemie IRK i uzupełnij swoje dane osobowe
 • wybierz kierunek studiów, na który aplikujesz
 • wygeneruj, wydrukuj i podpisz podanie - wejdź: moje konto -> moje kierunki studiów - wydruk podań
 • wydrukuj i uzupełnij dokumenty rekrutacyjne odpowiednie dla wybranego przez Ciebie kierunku studiów (dokumenty do pobrania)
 • dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł
 • skompletuj wszystkie pozostałe dokumenty wymagane do rekrutacji na wybrany kierunek studiów

Osoby, które złożą dokumenty po 29.09.2020 r. i chcą zapłacić jednorazowo za semestr zimowy - obowiązuje termin 7 dni od otrzymania indywidualnego numeru konta.

 studia I stopnia

Administracja

kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK >>>>> wejdź: moje konto -> moje kierunki studiów - wydruk podań<<<<<
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • jedno zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokument do pobrania
  Osoby, które złożą dokumenty po 29.09.2020 r. i chcą zapłacić jednorazowo za semestr zimowy - obowiązuje termin 7 dni od otrzymania indywidualnego numeru konta.
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka, deklaracja wyboru zajęć- dokument do pobrania

Ø  dokumenty do pobrania

 Zarządzanie

kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK  >>>>> wejdź: moje konto -> moje kierunki studiów - wydruk podań<<<<<
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • jedno zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze- dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz-  dokumenty do pobrania
  Osoby, które złożą dokumenty po 29.09.2020 r. i chcą zapłacić jednorazowo za semestr zimowy - obowiązuje termin 7 dni od otrzymania indywidualnego numeru konta.
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka, deklaracja wyboru zajęć- dokumenty do pobrania

Ø  dokumenty do pobrania

 Bezpieczeństwo wewnętrzne

kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK >>>>> wejdź: moje konto -> moje kierunki studiów - wydruk podań<<<<<
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • jedno zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • z załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz- dokumenty do pobrania
  Osoby, które złożą dokumenty po 29.09.2020 r. i chcą zapłacić jednorazowo za semestr zimowy - obowiązuje termin 7 dni od otrzymania indywidualnego numeru konta.
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka, deklaracja wyboru zajęć- dokumenty do pobrania

Ø  dokumenty do pobrania

 Pielęgniarstwo

kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK >>>>> wejdź: moje konto -> moje kierunki studiów - wydruk podań<<<<<
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy/ rodzinnego
 • potwierdzenie szczepienia WZW typ B
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)   
 • jedno zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
  Osoby, które złożą dokumenty po 29.09.2020 r. i chcą zapłacić jednorazowo za semestr zimowy - obowiązuje termin 7 dni od otrzymania indywidualnego numeru konta.
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody) - dokumenty do pobrania

Ø  dokumenty do pobrania

 Ratownictwo medyczne

kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK >>>>> wejdź: moje konto -> moje kierunki studiów - wydruk podań<<<<<
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy/ rodzinnego
 • potwierdzenie szczepienia WZW typ B
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • jedno zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
  Osoby, które złożą dokumenty po 29.09.2020 r. i chcą zapłacić jednorazowo za semestr zimowy - obowiązuje termin 7 dni od otrzymania indywidualnego numeru konta.
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru zajęć- dokumenty do pobrania

·                                            Ø  dokumenty do pobrania

 Położnictwo

kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy/ rodzinnego
 • potwierdzenie szczepienia WZW typ B
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)   
 • jedno zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz
  Osoby, które złożą dokumenty po 29.09.2020 r. i chcą zapłacić jednorazowo za semestr zimowy - obowiązuje termin 7 dni od otrzymania indywidualnego numeru konta.
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody)

 studia II stopnia

Administracja

kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK >>>>> wejdź: moje konto -> moje kierunki studiów - wydruk podań<<<<<
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I  stopnia + kserokopia dyplomu
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • jedno zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
  Osoby, które złożą dokumenty po 29.09.2020 r. i chcą zapłacić jednorazowo za semestr zimowy - obowiązuje termin 7 dni od otrzymania indywidualnego numeru konta.
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka, deklaracja wyboru zajęć- dokumenty do pobrania

Ø  dokumenty do pobrania

 

 Pielęgniarstwo

kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK >>>>> wejdź: moje konto -> moje kierunki studiów - wydruk podań<<<<<
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy / rodzinnego
 • potwierdzenie szczepienia WZW typ B
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I  stopnia + kserokopia dyplomu
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • jedno zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
  Osoby, które złożą dokumenty po 29.09.2020 r. i chcą zapłacić jednorazowo za semestr zimowy - obowiązuje termin 7 dni od otrzymania indywidualnego numeru konta.
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody)- dokumenty do pobrania

Ø  dokumenty do pobrania

 

Studia magisterskie jednolite

Fizjoterapia

kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK>>>>> wejdź: moje konto -> moje kierunki studiów - wydruk podań<<<<<
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 •  zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy / rodzinnego
 • potwierdzenie szczepienia WZW typ B
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • jedno zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
  Osoby, które złożą dokumenty po 29.09.2020 r. i chcą zapłacić jednorazowo za semestr zimowy - obowiązuje termin 7 dni od otrzymania indywidualnego numeru konta.
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody) - dokumenty do pobrania

Ø  dokumenty do pobrania

 

Psychologia

kandydaci składają następujące dokumenty:

 • podanie rekrutacyjne – wygenerowane w IRK>>>>> wejdź: moje konto -> moje kierunki studiów - wydruk podań<<<<<
 • potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej (wpisowego)
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis na oryginalnym druku + kserokopia dokumentu)
 • jedno zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)
 • umowa o naukę– podpisane 2 egzemplarze - dokumenty do pobrania
 • załącznik o opłatach - podpisany 1 egzemplarz - dokumenty do pobrania
  Osoby, które złożą dokumenty po 29.09.2020 r. i chcą zapłacić jednorazowo za semestr zimowy - obowiązuje termin 7 dni od otrzymania indywidualnego numeru konta.
 • oświadczenie RODO (klauzula zgody), deklaracja wyboru języka - dokumenty do pobrania


Ø  dokumenty do pobrania- niestacjonarne