Strona główna

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane także jako RODO, informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą przy ul. Lotniczej 2, 82-300 Elbląg.

2.    Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@euh-e.edu.pl

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia. Podstawą do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest zgoda kandydata, ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

4.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do rekrutacji na studia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa rekrutacja na studia.

5.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty nadzorujące i kontrolujące proces kształcenia oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, pracownicy i współpracownicy administratora wykonujący czynności konieczne do procesu rekrutacji. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

6.    Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy Pani/Pana dane osobowe w przypadku nie przyjęcia na studia przechowywane będą przez 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, natomiast w przypadku przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu dokumentacji przebiegu studiów przez czas trwania studió, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat .

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Dziękujemy za wybór naszej Uczelni  i chęć dołączenia do grona naszych Studentów!

Powodzenia w czasie studiów!

 

 

 

Witamy na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej 

....................................................................................................................................................................................................................

Rejestracja  elektroniczna na studia I , II stopnia oraz jednolite magisterskie rozpoczyna się od 03 czerwca 2019 r. i trwać będzie przez cały okres letni  do końca września 2019r.

Oferta rekrutacyjna: www.euh-e.edu.pl oraz w postaci informatora

Dokumenty rekrutacyjne (patrz  - wymagane dokumenty) należy dostarczyć osobiście w ciągu dwóch tygodni od momentu rejestracji.

Centrum Rekrutacji (pokój 110) dokumenty rekrutacyjne przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 0900 do 1500 . 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 Studia I stopnia /licencjat/ oraz jednolite magisterskie

1. Podanie rekrutacyjne / druk podania do pobrania ze strony lub po utworzeniu konta dostępny już wypełniony w zakładce "Moje Konto" /

2. Świadectwo dojrzałości /oryginał, odpis wystawiony przez instytucję    wystawiającą oryginał lub duplikat + kserokopia tego dokumentu/

3. 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym

4. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy / dotyczy tylko kierunków medycznych /

5. Potwierdzenie szczepienia WZW typ B /dotyczy tylko kierunków medycznych/

6. Potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej 

Studia I stopnia /pomostowe dla pielęgniarek/

1. Podanie rekrutacyjne / druk podania do pobrania ze strony lub po utworzeniu konta dostępny już wypełniony w zakładce "Moje Konto" /

2. Świadectwo dojrzałości /oryginał, odpis wystawiony przez instytucję    wystawiającą oryginał lub duplikat + kserokopia tego dokumentu/

3. 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym

4.Czynne prawo wykonywania zawodu /kserokopia + oryginał do potwierdzenia/

5. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy / dotyczy tylko kierunków medycznych /

6. Potwierdzenie szczepienia WZW typ B /dotyczy tylko kierunków medycznych/

7.Zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy w charakterze pielęgniarki

8. Zaświadczenie o stażu pracy na poszczególnych oddziałach/przychodniach

9. Świadectwa ukończonych kursów kwalifikacyjnych

10. Świadectwa ukończonych specjalizacji

11. Potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej 

 

Studia II stopnia /magisterskie/

1. Podanie rekrutacyjne /druk do pobrania ze strony lub po utworzeniu konta dostępny już wypełniony w zakładce "Moje Konto"/

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów I  stopnia + kserokopia dyplomu

3. Świadectwo dojrzałości /oryginał, odpis wystawiony przez instytucją wystawiającą oryginał lub duplikat + kserokopia/

4. 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym

5. Potwierdzenie szczepienia WZW typ B /dotyczy tylko kierunków medycznych/

6. Potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej

Studia podyplomowe

1. Podanie rekrutacyjne /druk do pobrania ze strony/  link do http://www.euh-e.edu.pl/s/m/369/wzory-podan/

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

3. 1 zdjęcie

4. Potwierdzenie wpłacenia opłaty rekrutacyjnej 

 

 UWAGA: Kandydat wpłaca opłatę rekrutacyjną za studia na rachunek bankowy EUH-E

                 Treść tytułu wpłaty wpisowego według podanej kolejności:

                 1. Nazwisko     2. Imię     3. Kierunek studiów

 Nr. rachunku:07 1060 0135 0015 0001 1290 4187

Alior Bank S.A. Oddział Gdańsk Al. Grunwaldzka 471

(nie dotyczy studiów podyplomowych)

I stopień studiów – 85 zł

 II stopień studiów – 85 zł 

Studia Jednolite Magisterskie – 85 zł